מעלות-תרשיחא • כפר ורדים • שלומי • כיסרא - סמיע כל השירותים בשיחת חינם 1-800-705-305

שירות בשיחה חינם 1-800-705-305

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

אודות חשבון המים והביוב

אודות חשבון המים והביוב

צריכת מים

צריכת מים נקבעת על פי קריאות מד המים.
ההפרש בין הקריאה הנוכחית לבין הקריאה הקודמת, קובע את כמות הצריכה ביחידות מ"ק ניתן לקרוא את מד המים, הצריכה נקבעת לפי הערכה.

צריכה משותפת

צריכה משותפת נקבעת לפי ההפרש בין מדידת מד המים הראשי לבין מדי המים הדירתיים.
הפרש זה, מחולק באופן שווה בין כל יחידות הדיור ומתווסף לצריכה הדירתית.
סיבות שכיחות לצריכה משותפת: השקיה של גינה משותפת, ניקיון ושטיפה בשימוש ישיר מהצנרת הראשית ונזילות בצנרת הראשית או במערכות האש האוטומטיות.

אחריות על רשת המים

צריכה משותפת נקבעת לפי ההפרש בין מדידת מד המים הראשי לבין מדי המים הדירתיים.
הפרש זה, מחולק באופן שווה בין כל יחידות הדיור ומתווסף לצריכה הדירתית.
סיבות שכיחות לצריכה משותפת: השקיה של גינה משותפת, ניקיון ושטיפה בשימוש ישיר מהצנרת הראשית ונזילות בצנרת הראשית או במערכות האש האוטומטיות.

כיצד מחושב התשלום עבור צריכת המים

תערפי המים אחידים בכל הארץ ונקבעים ע"י מועצת הרשות הממשלתית למים וביוב.
סכום החיוב נקבע בהתאם לצריכת המים בפועל ובהתאם למספר הנפשות המדווח בכל יחידת דיור.
התעריפים מפורסמים ברשומות ורשות המים יכולה לשנותם מעת לעת ע"פ החוק.
לפרטים נוספים על תעריפי המים ניתן לגלוש באתר האינטרנט של הרשות: www.water.gov.il .
סכום החיוב נקבע ככפולה של מחיר המים למ"ק כפול צריכת המים במ"ק, בהתאם לתקופת הצריכה שנקבעה.

כמויות מים לפי תעריפים

תעריפי המים נקבעים ע"י רשות המים והם נתונים לשינוי בהתאם להוראות החוק והדין במדינת ישראל.
מחירי המים יחושבו ע"פ צריכה בפועל ומספר הנפשות המדווח בכל נכס.
כל נפש זכאית ל- 7 מ"ק מים לחודשיים בתעריף 1.
מעבר ל- 7 מ"ק בחודשיים לנפש, תעריף המים ישתנה לתעריף 2.
כאשר אורך תקופת החיוב שונה מחודשיים, החישוב נעשה באופן יחסי לתקופה.

חיוב מינימאלי

צרכן המשתמש בכמות של 3 מ"ק מים או פחות מכך לחודשיים, יחוייב לפי צריכה של 3 מ"ק כאמור, אף אם בפועל צרך פחות מכך.

צרכן מים שאינו תושב ישראל

בעל דרכון בתוקף, אישור שהייה כדין משרד התמ"ת וכן תצהיר מאומת מעו"ד לגבי מקום המגורים או ספח תעודת הזהות של בעל ההיתר להעסקתו המעיד כי בעל ההיתר מתגורר ביחידת הדיור, ייחשב כנפש אחת המתגוררת ביחידת דיור.

אגרת הביוב

אגרת הביוב נכללת בתעריפי המים החדשים.

תשלום חשבון המים והביוב

יש לשלם את חשבון המים והביוב עד למועד הנקוב בחשבון.
אי תשלום החשבון במועד יחייב תוספת ריבית עפ"י חוק. לתשומת ליבך!
אי התשלום עלול לגרום לחיוב בגין הוצאות גבייה ואכיפה וכן לתביעות משפטיות וניתוק מד המים.
חיבור מד המים יבוצע תוך 48 שעות לאחר תשלום מלא של החוב, בתוספת תשלום עבור אגרת חידוש חיבור.

חילופי דיירים/צרכנים

על פי פקודת העיריות, חובה על מחזיק הנכס להודיע לרשות בכתב על כל שינוי/חילופי דיירים/צרכנים בנכס.
כל עוד לא התקבלה הודעה בכתב כאמור, יחול חיוב המים והביוב על הצרכן הרשום.
הצרכן העוזב, ידווח על קריאת המונה ביום עזיבתו.

בדיקת מד המים

צרכן רשאי לדרוש שמד המים ייבדק.
הצרכן ישלם מראש את אגרת הבדיקה ובמידה ומד המים ימצא לקוי, האגרה תוחזר לו במלואה.

ערעורים על חשבון המים

עם קבלת החשבון, יש לבדוק את כל פרטיו.
ערעורים על חשבון המים יש להגיש עד 14 יום מקבלת החשבון, בצירוף קריאת מד המים העדכנית ליום הערעור וכן את מס' הנכס והמשלם המופיעים בגוף החשבון.
ערעור על החשבון, אינו מהווה עילה לאי פירעון החשבון במועד שנקבע.
הטיפול בערעורים, הינו ע"פ ההנחיות הקבועות בתקנות המים.
על פי סעיף 108 לחוק תאגידי המים והביוב, צרכן רשאי לפנות לרשות ממשלתית למים וביוב וזאת רק לאחר שפנה ל"מעיינות זיו בע"מ".

מען לפניות לרשות המים:

רשות המים והביוב, רח' המסגר 14, ת.ד 20365, תל אביב 61203. טל': 03-6963723 פקס: 03-7605701 , דוא"ל : tlunot.t@water.gov.il

יש לכם שאלות נוספות? אתם מוזמנים לפנות למחלקת שירות הלקוחות של מעיינות-זיו

השירותים הדיגיטלים שלנו

סינון שירותים
חשבונית במייל
טפסים חכמים
הערכות לחירום
פרויקטים
הפסקת מים
שאלות נפוצות
תיק תושב
חדשות ועדכונים
ישובים וסניפים
זימון תורים
תשלומים
דיווח על תקלה
מענה דיגיטלי זמין כעת!